మా క్లయింట్లు

image30

PRIMARK

image31

వాల్‌మార్ట్

image34

ఆచన్

image43

లులు కాస్టాగ్నెట్

image42

అమెజాన్

image41

ANTA

image40

కప్పా

image35

KIABI

image38

కెర్షే గ్రూప్

image33

సన్ సిటీ గ్రూప్

image32

LIDL

image39

LPP

image37

జి.జె.

image36

NIKD